Strona główna Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do Technikum  nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3

w Zespole Szkół Budowlanych
im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu

na rok szkolny 2016/2017

 

 

1. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Kandydaci logują się na stronie internetowej www.opolskie.edu.com.pl , wybierają Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu i wypełniają wniosek o przyjęcie do szkoły.

 

 

2. Kandydaci do klas pierwszych  Technikum nr 3 w Brzegu składają niżej wymienione dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły:

 

 

 • wydruk wniosku o przyjęcie do szkoły  ze strony internetowej   www.opolskie.edu.com.pl
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • kartę zdrowia i kartę szczepień,
 • dwie fotografie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

 

3. Kandydaci do klas pierwszych  Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Brzegu składają niżej wymienione dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły:

 • wydruk wniosku o przyjęcie do szkoły  ze strony internetowej  www.opolskie.edu.com.pl
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • kartę zdrowia i kartę szczepień,
 • dwie fotografie
 • umowę o pracę lub oświadczenie pracodawcy w tej sprawie. - wzór oświadczenia do pobrania ze strony internetowe szkoły POBIERZ

 

4. Kandydat do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów.


5. Liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego wynosi maksymalnie 100 punktów.

1)  wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone są w skali procentowej dla zadań z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych(biologii, geografii, fizyki i chemii) oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

2)  przeliczane są punkty według zasady-  z każdego zakresu można uzyskać  maksymalnie 20 punktów czyli 1% w każdy z zakresów odpowiada 0,2 pkt.

6. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 100  punktów.

7.  Kandydatom do  Technikum nr 3  w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i z 3 wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, ( plastyki, techniki w zawodzie technik renowacji elementów architektury).


8)  Kandydatom do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3  w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i z wybranych przez ucznia  obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, fizyki, chemii, biologii,geografii, informatyki, wychowania fizycznego, plastyki, techniki.

 
9.     Punkty przyznawane są według następujących zasad:

1) język polski

 

ocena:


celujący              - 21 pkt

bardzo dobry       - 18 pkt

dobry                 - 14 pkt

dostateczny        - 10 pkt

dopuszczający     - 4 pkt2) każdy z trzech wybranych przez ucznia przedmiotów:

ocena:

celujący             - 18 pkt

bardzo dobry     -  16 pkt

dobry                - 12 pkt

dostateczny       -   8 pkt

dopuszczający   -    2 pkt10.     Punktacji podlegają inne osiągnięcia ucznia, mające znaczenie w dalszej edukacji w szkole – maksymalnie 25 punktów, takie jak:

1)   ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 6 pkt,

2)   udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty:zał nr 3 i konkursów tematycznych:zał nr 2:

-         na szczeblu wojewódzkim  – 3 pkt

-         na szczeblu ponadwojewódzkim  – 5 pkt

3) osiągnięcia sportowe lub artystyczne:

-         na szczeblu powiatowym (miejsca od I do III) – 1 pkt

-         na szczeblu wojewódzkim ((miejsca od I do III) – 2 pkt

-         na szczeblu ponadwojewódzkim ((miejsca od I do VI) – 3 pkt

Punktacja dotycząca podpunktu 2. i 3. nie może przekroczyć 14 punktów.


4) dodatkowe osiągnięcia, takie jak:

-         wzorowa ocena zachowania – 1pkt

-         udział w zajęciach kulturalno – artystycznych –1 pkt

-         uznana praca w samorządzie szkolnym – 1 pkt

-         stały udokumentowany wolontariat – 2 pkt11.     W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym przyjęci będą uczniowie, którzy:

1)   uzyskali większą ilość punktów na egzaminie gimnazjalnym,

2)   uzyskali większą ilość punktów za świadectwo,

3)    uzyskali większą ilość punktów za inne osiągnięcia,

4)   pochodzą z placówek opiekuńczo – wychowawczych,12.    Warunkiem przyjęcia do wybranej klasy jest :

1) limit miejsc: do 30 uczniów w każdym typie szkoły,

2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,

3) do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Brzegu podpisana umowa o pracę  lub stosowne oświadczenie pracodawcy,

 

Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w przypadku niezakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

 

13.  Terminy rekrutacji, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wynikają z zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty.

 

Zapisy  na rok szkolny 2016/2017  do następujących szkół:

 

TECHNIKUM NR 3 W  BRZEGU

o 4 letnim cyklu kształcenia w zawodzie

 • technik logistyk - innowacja logistyka wojskowa
 • technik budownictwa - innowacja nowoczesne technologie wykończenia wnętrz wspomagane programami komputerowymi
 • technik renowacji elementów architektury
 • technik pojazdów samochodowych

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3 W BRZEGU

o 3 letnim cyklu kształcenia  zawodzie:

 

 • fryzjer
 • kucharz
 • sprzedawca
 • murarz-tynkarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów motocyklowych
 • monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
 • lakiernik
 • blacharz
 • blacharz samochodowy
 • elektryk
 • cukiernik
 • piekarz
 • stolarz
 • tapicer
 • krawiec
 • i innych zgodnych z ministerialną klasyfikacją zawodów

 

 

Terminarz rekrutacji do Technikum nr 3, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3  na rok szkolny 2016/2017

 

 

składanie podań  przez rodziców kandydatów do Technikum nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Brzegu

30 maja - 23 czerwca 2016

 

składanie przez kandydatów  świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów

24 - 28 czerwca 2016 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości  listę kandydatów zakwalifikowanych  i listę kandydatów niezakwalifikowanych uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punków uprawniających do przyjęcia 

18 lipca 2016 do godziny 12.00

Wydanie kandydatom skierowań na badania lekarskie

19 - 20 lipca 2016 

Rodzice lub kandydaci składają oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczanie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów

 od 19  lipca 2016   do 25 lipca 2016

Szkolna Komisja Rekrutacyjna  podaje do publicznej wiadomości listę przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, podanie informacji o wolnych miejscach

26 lipca 2016 do godz. 12.00

postępowanie uzupełniające

od 27 lipca 2016 do 29 sierpnia 2016