Strona główna Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do Technikum  nr 3 i Brażowej Szkoł I stopnia 

w Zespole Szkół Budowlanych
im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu

na rok szkolny 2017/2018

 

pobierz plik pdf z zasadami rekrutacji 

 

 

1. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Kandydaci logują się na stronie internetowej www.opolskie.edu.com.pl , wybierają Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu i wypełniają wniosek o przyjęcie do szkoły.

 

 

2. Kandydaci do klas pierwszych  Technikum Nr 3 w Brzegu składają niżej wymienione dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły:

 

 

 • wydruk wniosku o przyjęcie do szkoły  ze strony internetowej   www.opolskie.edu.com.pl
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • kartę zdrowia i kartę szczepień,
 • dwie fotografie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

 

3. Kandydaci do klas pierwszych  Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Brzegu składają niżej wymienione dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły:

 • wydruk wniosku o przyjęcie do szkoły  ze strony internetowej  www.opolskie.edu.com.pl
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • kartę zdrowia i kartę szczepień,
 • dwie fotografie
 • umowę o pracę lub oświadczenie pracodawcy w tej sprawie. - wzór oświadczenia do pobrania ze strony internetowe szkoły POBIERZ

 

4. Kandydat do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów.


5. Liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego wynosi maksymalnie 100 punktów.

1)  wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone są w skali procentowej dla zadań z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych(biologii, geografii, fizyki i chemii) oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

2)  przeliczane są punkty według zasady-  z każdego zakresu można uzyskać  maksymalnie 20 punktów czyli 1% w każdy z zakresów odpowiada 0,2 pkt.

6. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 100  punktów.

7.  Kandydatom do  Technikum nr 3  w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z 2 wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie,  fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki.


8)  Kandydatom do  Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z 2 wybranych przez ucznia  obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie,fizyki, chemii, biologii,geografii, informatyki.

 
Punkty przyznawane są według następujących zasad:

Każdy z 3 wybranych przez ucznia przedmiotów


ocena:


celujący              - 18  pkt

bardzo dobry       - 17 pkt

dobry                  - 14 pkt

dostateczny        -  8 pkt

dopuszczający     - 2 pkt

9.     Punktacji podlegają inne osiągnięcia ucznia, mające znaczenie w dalszej edukacji w szkole tj.

1)   ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt,

2)   udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty: i konkursów tematycznych:          -         na szczeblu wojewódzkim:

a) w dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscy-plinarnego –  7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscypli-narnego –  5 punktów, 

d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 

e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 

f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  3 punkty; 


- na szczeblu ponadwojewódzkim :

a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –  10 punktów, 

b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7punktów, 

c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów;


  -    na szczeblu  międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  – 10 punktów, 

b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 4 punkty, 

c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 3 punkty;


1) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach  artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym –  4 punkty, 

b) krajowym        –  3 punkty, 

c) wojewódzkim   –  2 punkty, 

d) powiatowym    –  1 punkt. 

  

2) dodatkowe osiągnięcia, takie jak:

- wzorowa ocena zachowania          – 1punkt

- udział w zajęciach kulturalno – artystycznych –1 punkt

- uznana praca w samorządzie szkolnym – 1 punkt

- stały udokumentowany wolontariat         – 3 punkty


10. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym przyjęci będą uczniowie, którzy:


a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.


11. Warunkiem przyjęcia do wybranej klasy jest:

1)  limit miejsc: do 30 uczniów w każdym typie szkoły,

           2)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

                do kształcenia w wybranym zawodzie,

3) do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Brzegu podpisana umowa 

                o pracę lub stosowne oświadczenie pracodawcy.

Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w przypadku niezakwalifikowania się do  wcześniej wybranej.


12.  Terminy rekrutacji, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników rekrutacji do szkół ponadgimanzjalnych wynikają z zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty.

  

  

ZAPISY

  NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DO NASTEPUJĄCYCH SZKÓŁ:

 TECHNIKUM NR 3 W BRZEGU o  4 – letnim cyklu kształcenia w zawodzie:


-  technik logistyk – innowacja logistyka wojskowa

-  technik budownictwa – innowacja nowoczesne technologie wykończenia    wnętrz wspomagane programami komputerowymi

-  technik renowacji elementów architektury

-  technik pojazdów samochodowych.


 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 W BRZEGU 

o 3 – letnim cyklu kształcenia w zawodzie:

- fryzjer,

- kucharz, 

                - sprzedawca,

- murarz – tynkarz, 

- mechanik pojazdów samochodowych,

- mechanik pojazdów motocyklowych,

- monter sieci i instalacji sanitarnych,

- lakiernik, 

- blacharz,

- blacharz samochodowy,  

- elektryk,

- cukiernik,

- piekarz,

- stolarz,

- tapicer

- krawiec

                - magazynier

- i innych zgodnych z ministerialną klasyfikacją zawodów


        Ponadto dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego:

              - pracownik pomocniczy krawca

              - pracownik pomocniczy mechanika

              - pracownik pomocniczy ślusarza

              - pracownik pomocniczy stolarza

              - asystent fryzjera 

Terminarz rekrutacji do Technikum nr 3, Branżowej Szkoły I Stopnia  nr 3  na rok szkolny 2017/2018

 

 

Składanie podań  przez rodziców kandydatów do Technikum nr 3 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3

 

29 maja - 23 czerwca 2017

 

 

składanie przez kandydatów  świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów

23 - 27 czerwca 2017

Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości  listę kandydatów zakwalifikowanych  i listę kandydatów niezakwalifikowanych uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punków uprawniających do przyjęcia 

10 lipca 2017 godzina 12.00

Wydanie kandydatom skierowań na badania lekarskie

 

10 - 11 lipca 2017 

 

Rodzice lub kandydaci pełnoletni składają oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczanie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów

 

 od 10  lipca -  13 lipca 2017 do godziny 12.00

Szkolna Komisja Rekrutacyjna  podaje do publicznej wiadomości listę przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, podanie informacji o wolnych miejscach

 

14 lipca 2017 godzina 14.00

 

postępowanie uzupełniające

od 27 sieprnia 2017  godzina 12.00